TCAS65 TCAS66 มีกี่รอบ สอบวิชาอะไรบ้าง

        ช่วงนี้น้องๆ DEK64 กำลังอยู่ในช่วงการสมัครในระบบ TCAS รอบที่ 3 กันอย่างเข้มข้นจริงๆ ปีนี้เป็นปีแรกด้วยที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการคัดเลือกในรอบ 3 Admission (แบบเดิมคือรอบ 3 และ รอบ 4 ปีนี้รวบมาอยู่รอบเดียวกัน) โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ Admission 1 และ Admission 2 รับสมัครพร้อมกัน แต่แยกเกณฑ์การคัดเลือก แยกจำนวนรับ สามารถเลือกสมัครได้สูงสุด 10 อันดับ น้อง ๆ จะเลือกสมัครใช้เกณฑ์แบบใดก็ได้ การประกาศผล จะมีการประมวลผลถึง 2 ครั้ง ซึ่งครั้งที่ 2 เป็นการเลื่อนลำดับของตัวสำรอง และน้อง ๆ ไม่ต้องกลัวเรื่องกั๊กที่นั่ง หรือคณะ/มหาวิทยาลัยขาดคนอีกต่อไป เพราะรอบนี้ หากยืนยันสิทธิ์แล้ว สละสิทธิ์ไม่ได้ เราไปดูรายละเอียดการคัดเลือกต่าง ๆ กันเลย  ส่วนน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาก็ใกล้จะเปิดเทอม น้องๆ ม.5-ม.6 หรือ #dek65 และ #dek66 ก็เริ่มเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยกันบ้างแล้ว ซึ่งก็มีน้องๆ จำนวนไม่น้อยที่มาสอบถามทีมงานถึงระบบ TCAS65 และ TCAS66 ว่าจะเป็นอย่างไร จะเป็นไปในทิศทางไหนมาดูกันนะคะ 


TCAS65 TCAS66

 จากเอกสารประกอบการทำประชาพิจารณ์ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 - 2566 (TCAS64 - TCAS66) ของ ที่ประชุม อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) นอกจากประเด็นหลักเรื่องการทำประชาพิจารณ์แล้ว ยังมีการระบุถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน TCAS64 – 66 ด้วย ซึ่งจะมีความเปลี่ยนแปลงคืบหน้าดังนี้ 

TCAS 65

รายวิชาสอบส่วนกลางที่จัดสอบโดย สทศ.

 • GAT/PAT
  • GAT 1 : การอ่าน การเขียน การคิดการวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
  • GAT 2 : การสื่อสารภาษาอังกฤษ (Expressions, Vocabulary, Reading Comprehension, Structure and Writing)
  • PAT 1 : คณิตศาสตร์
  • PAT 2 : วิทยาศาสตร์
  • PAT 3 : วิศวกรรมศาสตร์
  • PAT 4 : สถาปัตยกรรมศาสตร์
  • PAT 5 : วิชาชีพครู
  • PAT 6 : ศิลปกรรมศาสตร์
  • PAT 7 : ภาษาต่างประเทศ
 • 9 วิชาสามัญ
  • คณิตศาสตร์ 1
  • คณิตศาสตร์ 2
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ฟิสิกส์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ภาษาไทย
  • สังคมศึกษา
  • ภาษาอังกฤษ
 • ยกเลิก O-NET 

รูปแบบการคัดเลือก 4 รอบ 4 รูปแบบ

 • Portfolio : เน้นความสามารถที่โดดเด่น
  พิจารณาจากผลงาน ไม่มีการสอบข้อเขียน หรือสอบปฏิบัติ
 • Quota : เน้นคนในพื้นที่ คุณสมบัติเฉพาะ เครือข่ายความร่วมมือ
  ใช้คะแนนสอบส่วนกลาง  หรือมหาวิทยาลัยจัดสอบเอง (GPAX, GAT/PAT, วิชาสามัญ)
 • Admission : เน้นการสอบส่วนกลาง   (สทศ. และ กสพท)
  มหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์คัดเลือกอย่างอิสระ (GPAX, GAT/PAT, วิชาสามัญ, ความถนัดทางการแพทย์)
 • Direct Admission : เน้นคนที่ยังไม่มีที่เรียน
  มหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์คัดเลือกอย่างอิสระ (GPAX, GAT/PAT, วิชาสามัญ)

TCAS 66

ปรับการสอบ

 • ลดความซ้ำซ้อนของรายวิชา
 • ปรับการวัดความรู้เชิงลึกเป็น "เน้นการนำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้งานได้"
 • ข้อสอบทุกวิชาเป็นภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการสอบจากข้อสอบต่างประเทศ
 • เปลี่ยนเป็นการสอบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อลด lead time ของการเตรียมการจัดสอบ

รายวิชาสอบส่วนกลางที่จัดสอบโดย สทศ.

 • GAT 300 คะแนน (วัดความถนัด)
  • การสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication)
  • การคิดอย่างมีเหตุผล (Critical & Logical Thinking)
  • สมรรถนะการทำงาน : การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม, การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน, การบริหารจัดการอารมณ์, การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคม
 • PAT 100 คะแนน (วัดความถนัด)
  • กสพท
  • ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
  • ศิลปกรรมศาสตร์
 • วิชาสามัญ 100 คะแนน (วัดการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้)
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • วิทยาศาสตร์ประยุกต์
  • ฟิสิกส์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ภาษาไทย
  • สังคมศึกษา
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาต่างประเทศอื่นๆ

ช่วงเวลาการสอบ

 • วัดความถนัด : ไม่ใช่ content-based สามารถยื่นประกอบการสมัครรูปแบบ Portfolio ได้
  • GAT - สอบเดือนมิถุนายน และธันวาคม
  • PAT - สอบเดือนธันวาคม
 • วัดความรู้เชิงประยุกต์
  • วิชาสามัญ - สอบเดือนมีนาคม

รูปแบบการคัดเลือก 4 รอบ 4 รูปแบบ

 • Portfolio : เน้นความสามารถที่โดดเด่น
  พิจารณาจากผลงาน ไม่มีการสอบวัดความรู้ หรือสอบปฏิบัติ ใช้คะแนน GPAX, GAT/PAT ได้
 • Quota : เน้นคนในพื้นที่ คุณสมบัติเฉพาะ เครือข่ายความร่วมมือ
  ใช้คะแนนสอบส่วนกลาง  หรือมหาวิทยาลัยจัดสอบเอง (GPAX, GAT/PAT, วิชาสามัญ)
 • Admission : เน้นการสอบส่วนกลาง  (สทศ. และ กสพท)
  มหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์คัดเลือกอย่างอิสระ (GPAX, GAT/PAT, วิชาสามัญ)
 • Direct Admission : เน้นคนที่ยังไม่มีที่เรียน
  มหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์คัดเลือกอย่างอิสระ (GPAX, GAT/PAT, วิชาสามัญ)

ทางเลือกความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการทำประชาพิจารณ์

 1. รวมรอบการสมัครคัดเลือก รอบ 3 Admission 1 กับ รอบ 4 Admission 2 เข้าด้วยกันเป็นรอบ Combined Admission
 2. จำนวนอันดับที่ให้เลือกได้ในรอบ Combined Admission ระหว่าง 6 อันดับ 8 อันดับ และ 10 อันดับ
 3. การรวมรอบการสมัครคัดเลือกรอบที่ 1  Portfolio และ รอบที่ 2 โควตา เข้าด้วยกัน เป็นรอบ University
 4. การยืนยันสิทธิ์รอบ Combined Admission สําหรับการประกาศผลครั้งที่ 1 ควรเป็นแบบไหน
 5. การสละสิทธิ์ข้ามรอบ ควรหรือไม่ควรให้มีการสละสิทธิ์ข้ามรอบได้ (ยกเว้นรอบที่ 1 ให้สละสิทธิ์ได้ในรอบ 1 และ 2)
 6. การรวมรอบการสมัครคัดเลือกรอบที่ 1 Portfolio กับ รอบที่ 2 Quota เข้าด้วยกัน เป็น รอบ University
 7. ช่วงเวลาเปิดรับสมัครด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ควรเป็นช่วงไหน ระหว่าง
 • เปิดเทอมต้น ของชั้น ม.6 หรือ
 •  เปิดเทอมปลาย ของชั้น ม.6 หรือ
 • ต้นเดือนธันวาคม เหมือน TCAS63
 
ซึ่งหากน้องๆ คุณครู ผู้ปกครอง หรือบุคคลทั่วไป ที่ต้องการกำหนดทิศทางระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 - 2566 (TCAS64 - TCAS66)

สามารถลงทะเบียนร่วมงาน ได้ที่ >> การลงทะเบียน “การประชาพิจารณ์ TCAS64 – 66”

#ขอบคุณข้อมูลจาก Dek-d.com และ Admissionpremium.com 

ติดตามสามช่องทางใหม่ TCASPORTFOLIO.COM ได้ที่ 
FACEBOOK : https://web.facebook.com/TCASportfolio/
INSTAGRAM : https://www.instagram.com/tcasportfolio/?hl=th
TWITTER : https://twitter.com/home?logout=1573110522519&prefetchTimestamp=1573110522528

ปรึกษาทักพี่แอดมินได้ที่ https://www.facebook.com/TCASportfolio/inbox