DEK64 มาแล้วว กำหนดการรับรอบโควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "TCAS ORTFOLIO www.tcasportfolio.com #TCAS64 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้ารนบุริ รอบที่ 2แบบโควตา โครงการ โครงการที่เปิดรับ Recruitment รับสมัคร โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 22 ก.พ. 15 64 โรงารัดลพ่ต เทคโนโลยีและนวัตกรรม โครงการ "คุรุทายาท" 64 22 ก.พ. โครงการ "ทายาทรุรกิจการพิมพิหรือบรรุกัณฑ์" 22 ก.พ. โครงการคัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช. มี.ค. 64 22 ก.พ. โครงก รคัดเลือกตรง มจร. รักษาธรรม เพิ่มโอกาสทางการศึกษา 22 ก.พ. โครงก การรับนักศึกษาพิการ 22 มี.ค. 64 มี.ค. โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อการกระจายไอกาส ทางการศึกษา ยกเว้นเขต และกรุงเทพฯ) 22 ก.พ. 64 29 มี.ค. โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม 22 เม.ย. 64 โครงการ KMUTT International Admission /PAT) 29 มี.ค. 22 เม.ย. 64 มี.ค. 22 เม.ย. คุณสมบัติของผู้สมัคร กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น -ปวช. ปวส. เฉพาะสาขาที่ทำหนด คุณสมบัติ ตามแต่ละโครงการสมัครทำหนด หรือ เทียบเท่า เกณฑ์การพิจารณา สอบสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมผลงาน พิจารณาผลคะแนน ตามแต่ละโครงการสมัครทำหนด"
 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ >> https://admission.kmutt.ac.th/announce/bachelor

ทำพอร์ตไปสัมภาษณ์ ทำง่าย ทำไว ใส่ข้อมูลอย่างเดียวถือไปสัมภาษณ์ด้วยเลย ที่ www.TCASPortfolio.com

มีให้เลือกมากกว่า 100 ตีม แค่ลงข้อมูลเพียง 10 นาทีเสร็จ แล้วกดดาวน์โหลดออกไปเป็นไฟล์ PDF พร้อมส่งได้เลย

 

ปรึกษาทักพี่แอดมินได้ที่ https://www.facebook.com/TCASportfolio/inbo