ข่าวดีเด็กซิ่ว! รวมคณะที่เปิดรับน้องๆเด็กซิ่วรอบพอร์ต ปีการศึกษา 2563

ข่าวดีเด็กซิ่ว! รวมคณะที่เปิดรับน้องๆเด็กซิ่วรอบพอร์ต ปีการศึกษา 2563

ข่าวดีสำหรับน้องๆเด็กซิ่วที่สนใจจะสมัครรอบ Portfolio 
 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาการออกกำลังกาย
สาขาวิชาการออกกำลังกายและกีฬา
วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา
วิชาเอกฟุตบอล

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (นานาชาติ)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ)

วิทยาเขตกาญจนบุรี
สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
สาขาวิชาธรณีศาสตร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ

วิทยาลัยศาสนศึกษา
สาขาวิชาศาสนศึกษา (นักเรียนทั่วไป)
สาขาวิชาศาสนศึกษา (พระภิกษุ สามเณร)

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศนวัตกรรม
สาขาวิชาเกษตรปราชญ์เปรื่อง

โครงการจัดตั้งวิทยาอำนาจเจริญ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม


สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สาขาวิชากายอุปกรณ์
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตบัณฑิต
สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ (6 สาขาวิชา)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โครงการ พสวท. ป.ตรี-โท-เอก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (นานาชาติ)
สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (นานาชาติ)
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (นานาชาติ)
สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (นานาชาติ)
โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการตามสาขาวิชาดังนี้
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์

คณะกายภาพบำบัด
สาขาวิชากายภาพบำบัด

คณะสัตวแพทยศาสตร์
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต
ม.มหิดล-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(นานาชาติ)

ระเบียบการเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่


ใกล้จะเปิดรับสมัครแล้วนะคะเหลือเวลาไม่เยอะใครที่ยังไม่ได้ทำพอร์ตเร่งมือทำได้แล้วนะคะ
พี่มีตัวช่วยที่จะทำให้น้องทำพอร์ต10หน้าง่ายๆ
ด้วย TCASportfolio.com ออกแบบเพื่อสอบติด TCAS โดยเฉพาะ 


 

ปรึกษาทักพี่แอดมินได้ที่ https://www.facebook.com/TCASportfolio/inbox