เหมาะสำหรับการยื่นสาขา : นิเทศศาสตร์,สื่อสารมวลชน, มหาวิทยาลัย

100 บาท