เหมาะสำหรับการยื่นสาขา : นิเทศศาสตร์,สื่อสารมวลชน, มหาวิทยาลัย

500 บาท