เหมาะสำหรับการยื่นสาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

500 บาท