เหมาะสำหรับการยื่นสาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

100 บาท